Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ELEKTROTERMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) regulują zasady sprzedaży towarów i usług przez firmę ELEKTROTERMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków, NIP: 681-178-21-98, BDO 000006916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000995820, zwaną dalej Sprzedającym. 

1.2. Kupującym w rozumieniu OWS jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, lub inny podmiot, albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, nabywający towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności (dalej zwani Przedsiębiorcą); a także osoba fizyczna (dalej zwana Konsumentem) nabywająca towary lub usługi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą – łącznie zwani dalej jako: Kupujący.

1.3. Sprzedaż towarów i usług jest realizowana na podstawie zamówień złożonych przez Kupującego.

1.4. Kupujący potwierdzając warunki realizacji zamówienia przedstawione mu przez Sprzedającego potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z OWS i godzi się by sprzedaż była realizowana w oparciu o sprecyzowane w nich zasady. W przypadku braku zgody ze strony Kupującego na warunki wyrażone w OWS Kupujący może się zwrócić do Sprzedającego z propozycją uregulowania warunków sprzedaży w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

1.5. Złożenie przez Kupującego zamówienia, w którym podaje Sprzedawcy swoje dane osobowe, jest jednocześnie potwierdzeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego podanych mu przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.

1.6. Treść OWS wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl w zakładce WARUNKI SPRZEDAŻY oraz w miejscach wykonywania działalności przez Sprzedającego. Aktualna wersja OWS jest dostępna na stronie internetowej w pliku PDF do pobrania na własny komputer.

1.7. Przesyłane przez Sprzedawcę do Kupujących informacje i dokumenty w formie elektronicznej będą przesyłane na trwałych nośnikach bezpośrednio pocztą elektroniczną lub w formie załączonych plików PDF, dla otwarcia których to plików należy skorzystać z bezpłatnej aplikacji Adobe Reader – osoby nieposiadające takiego programowania mogą je pobrać ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/reader/.

1.8.  Kupujący posiada możliwość kontaktowania się ze Sprzedającym:

 1. a) telefonicznie pod numerami: +48 12 306 52 00 wew. 4,
 1. b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: systemy.grzejne@elektrotermia.com.pl

Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego dostępne są również na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce KONTAKT.

 1. ZAMÓWIENIA. TRYB EKSPRESOWY

2.1 Kupujący zamawiając towar lub usługę u Sprzedającego powinien stosować się do zasad określonych w OWS oraz przestrzegać nazewnictwa i symboliki asortymentu obowiązującego u Sprzedającego, a dostępnego na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl oraz w siedzibie Sprzedającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony Kupującego, co do zastosowania w zamówieniu odpowiedniego nazewnictwa i symboliki asortymentu, który chce zakupić, powinien się on uprzednio skontaktować ze Sprzedawcą w drodze e-mailowej lub telefonicznie. Przed dokonaniem zamówienia przez Kupującego będącego Konsumentem, po określeniu przez Konsumenta produktu i usługi, którą chce zamówić, Sprzedający poinformuje go o cenie zamówionego towaru oraz o pozostałych kosztach związanych z zamówieniem, jak również poda inne informacje i dane wymagane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Informacja zawierać będzie łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z należnymi podatkami, a także informację o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można z jakichś powodów ustalić wysokości takich opłat – udzielana jest informacja o obowiązku ich uiszczenia.    

2.2. Wykazy asortymentu zamieszczane na stronie grzalki-elektrotermia.pl stanowią tylko przegląd produktów możliwych do zaoferowania przez Sprzedawcę i nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.3. Ceny, którymi posługuje się Sprzedający w kontaktach z Kupującymi są dostosowane odpowiednio do tego, czy Kupujący występuje w transakcji jako Konsument czy też Przedsiębiorca. W obsłudze Konsumentów ceny podawane są jako ceny brutto (uwzględniające należny podatek VAT w stosownej stawce), a dla pozostałych Kupujących: ceny netto, niezawierające podatku VAT.

2.4. Chcąc uzyskać odpowiednie rabaty od cen katalogowych, Kupujący zobowiązany jest podać w zamówieniu numer lub opis aktualnej oferty handlowej, względnie akcji promocyjnej, do której się odwołuje.

2.5. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: systemy.grzejne@elektrotermia.com.pl lub z wykorzystaniem Formularza zamówienia, udostępnionego na stronie grzalki-elektrotermia.com.pl, względnie listownie, albo osobiście w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego. Kupujący powinien upewnić się, czy zamówienie przesłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dotarło do Sprzedającego w formie czytelnej.

2.6. Kupujący nabywający produkty lub usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (Przedsiębiorca) zobowiązany jest do podania pełnych danych swojej firmy oraz numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. Na żądanie Sprzedającego, Przedsiębiorca winien przesłać na podany adres Sprzedającego: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub też z KRS, jeżeli Kupujący jest spółką prawa handlowego.

2.7. Zamówienie złożone przez Kupującego, w którym określa swoje zapotrzebowanie, stanowi zapytanie ofertowe, czyli prośbę o przedstawienie oferty przez Sprzedającego w myśl przepisów prawa Kodeksu Cywilnego. Do otrzymanego przez Sprzedającego zamówienia Sprzedający ustosunkowuje się do 2 dni roboczych od jego otrzymania, o czym informuje Kupującego w sposób, w jaki otrzymał on zamówienie od Kupującego. Odpowiedź na złożone przez Kupującego zamówienie zawiera warunki realizacji zamówienia ze strony Sprzedającego i stanowi ze strony Sprzedającego ofertę, która zostanie wdrożona do realizacji, po tym jak Kupujący potwierdzi, że chce by oferta ta była realizowana na warunkach sprecyzowanych mu przez Sprzedającego. Odpowiedź Sprzedającego na zapytanie ofertowe będzie tym samym stanowić ofertę umowy sprzedaży i będzie zawierać w szczególności: zestawienie towarów wybranych przez Kupującego, wartość zamówienia, możliwą formę płatności, sposób odbioru i termin realizacji. Odpowiedź będzie dokumentem pod nazwą Zamówienie i będzie zawierać (oprócz szczegółów przedstawionych wyżej, związanych z transakcją) dodatkowo informację o: sposobie porozumiewania się z Konsumentem, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z należnymi podatkami (ewentualnie informacje o sposobie, w jaki będą one obliczane), opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach (a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, o obowiązku ich uiszczenia) oraz innych informacjach wymaganych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), gdy Kupujący jest Konsumentem.

Akceptacja ze strony Kupującego otrzymanej w dokumencie Zamówienie oferty jest równoznaczna z zawarciem umowy zakupu, przy czym Sprzedający może zastrzec w przekazanej ofercie wstrzymanie się z przystąpieniem do wykonania oferty od otrzymania od Kupującego wpłaty zaliczki na poczet ceny zakupu, gdy przedmiot zamówienia wymaga indywidualnego dostosowania pod potrzeby Kupującego.

2.8. W wyjątkowych sytuacjach termin odpowiedzi Sprzedającego na zamówienie, wskazany w pkt. 2.7. może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający zawiadomi Kupującego w sposób, w jaki otrzymał on zamówienie od Kupującego.

2.9. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt. 2.7 możliwości przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji jest równoznaczny z odmową realizacji zamówienia.

2.10. Kupujący po otrzymaniu oferty umowy sprzedaży (dokument Zamówienie) powinien w ciągu 24 godzin zaakceptować jej warunki i potwierdzić swoje zamówienie w formie pisemnej, przesyłając  podpisany dokument Zamówienie  faksem na nr: +48 12 3065200 wew.4, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: systemy.grzejne@elektrotermia.com.pl , wykorzystywany do kontaktu z przedstawicielem Sprzedającego,  bezpośrednio w treści korespondencji albo w formie skanu dokumentu w załączonym do korespondencji pliku. Każda z tych form będzie równoznaczna z zawarciem przez Sprzedającego i Kupującego umowy sprzedaży/zakupu w zaproponowanym przez Sprzedającego w Zamówieniu kształcie.

2.11. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w trybie i terminie opisanym w pkt. 2.10. oznacza brak skutecznego zawarcia umowy i zwalnia Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia Kupującego w oparciu o warunki złożonej oferty.

2.12. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów wykonywanych według indywidualnej specyfikacji, za dodatkową opłatą możliwa jest realizacja w trybie ekspresowym. Termin realizacji i wysokość dodatkowej opłaty ustalane są w takim wypadku z Kupującym przed przesłaniem Zamówienia.

2.13. W przypadku potwierdzenia przez Kupującego Zamówienia, dotyczącego towarów nietypowych, do wykonania przez Sprzedającego zgodnie z indywidualnym zleceniem Kupującego, według jego indywidualnej specyfikacji i projektu, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy. W przypadku sprzedaży konsumenckiej powyższe jest zgodne z Art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. nr 827). .

2.14. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Kupujący, dokonując zakupu, może wybrać następujące formy płatności:

 1. a) gotówka:

– płatność w kasie podczas osobistego odbioru towaru w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego;

– za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru przez Kupującego od firmy spedycyjnej pod wskazanym przez Kupującego adresem dostarczenia zakupionego towaru;

 1. b) karta płatnicza 
 1. c) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego;
 1. d) przelew z odroczonym terminem płatności – według ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym terminów płatności oraz warunków odroczonej płatności;

Kupujący wskazuje wybraną przez siebie formę płatności w zamówieniu.

3.2. Płatność Kupującego w formie przelewu z odroczonym terminem płatności wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego. W przypadku tej formy płatności towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uregulowania przez Kupującego ceny sprzedaży w pełnej wysokości. Transakcje z odroczonym terminem płatności mogą podlegać ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej. W zależności od wysokości limitu kredytowego, firma ubezpieczeniowa może prosić Kupującego o dodatkowe dokumenty finansowe, potrzebne do ubezpieczenia płatności. Brak tych dokumentów, lub brak potwierdzenia odpowiedniej zdolności kredytowej, skutkować będzie obniżeniem limitu kredytowego, lub odmową zgody na transakcję z odroczonym terminem płatności.

3.3. W związku z zamiarem skorzystania z opcji ubezpieczenia transakcji, Sprzedający może żądać od Kupującego dodatkowych dokumentów, które Kupujący zobowiązany jest na takie żądanie Sprzedającego przedłożyć.

3.4. Dla uzyskania zgody Sprzedającego na dokonanie zapłaty przelewem z odroczonym terminem płatności Kupujący zobowiązany jest uprzednio wykazać się przynajmniej trzykrotną terminową zapłatą Sprzedawcy za towar lub usługę w formie gotówkowej lub w formie przedpłaty.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności oraz zmniejszenia limitu kredytowego w przypadku zalegania Kupującego z zapłatą należności, lub otrzymania od ubezpieczyciela informacji o braku, lub obniżeniu zdolności kredytowej Kupującego.

3.6. Kupujący, nie będący Konsumentem, dokonując zakupu towarów sprowadzanych na jego wyłączne życzenie, zobowiązany jest wpłacić Sprzedającemu zaliczkę we wcześniej uzgodnionej ze Sprzedającym wysokości. Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia takiego Kupującego od umowy, lub konieczności odstąpienia od niej przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

3.7. Kupujący jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za towar wskazany na fakturze VAT oraz do terminowej wpłaty zaliczek uzgodnionych ze Sprzedającym.

3.8. Brak terminowej wpłaty zaliczki przy transakcjach, w których jest ona wymagana, powoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

3.9. Przedsiębiorcy posiadający zgodę na płatność przelewem z odroczonym terminem płatności, zobowiązani są do dostarczania Sprzedającemu listy pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów i odbioru towaru. Lista powinna zawierać imię i nazwisko pracownika wraz z numerem dowodu osobistego. Umieszczenie osoby na liście jest równoznaczne z umocowaniem jej do dokonywania czynności prawnych ze Sprzedającym w imieniu Kupującego, które trwa do czasu cofnięcia upoważnienia w formie pisemnej. Transakcje z odroczonymi terminami płatności nie będą realizowane z osobami, nie znajdującymi się na liście przekazanej przez danego Kupującego.

3.10. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego za zrealizowane przez Sprzedawcę zamówienie będzie ponosił on wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu dochodzenia przez niego zapłaty za sprzedany towar lub usługę, w tym koszty obsługi prawnej i egzekucji, w wysokości poniesionej przez Sprzedającego.

 1. ZAKUP TOWARU/USŁUGI

4.1. Zakup i odbiór towaru/usługi przez Kupującego udokumentowany jest wystawioną przez Sprzedającego fakturą VAT, paragonem oraz protokołem odbioru towaru/usługi lub dokumentem magazynowym WZ lub listem przewozowym, podpisywanymi przez Kupującego w chwili odbioru towaru.

4.2. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych, potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

4.3. W przypadku, gdy Kupujący odbiera zakupiony towar osobiście w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego, ewentualnie w miejscu dostarczenia przez firmę spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do podpisania kopii i odbioru oryginału dokumentów określonych w pkt. 4.1.

 1. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

5.1. Zakupiony towar wydawany jest Kupującemu w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego. Towar może być przesłany do miejsca wskazanego przez Kupującego.

5.2. W uzgodnieniu ze Sprzedającym, wydającym towar, Kupujący może skorzystać na swój koszt z usług wybranej firmy spedycyjnej, która dostarczy zakupiony towar pod wskazany przez niego adres. Podstawą do przekazania towaru Kupującemu jest czytelnie podpisany przez niego dokument WZ.

5.3. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odbioru towaru przez osobę trzecią musi ona posiadać pisemne upoważnienie od Kupującego do odbioru towaru i podpisywania dokumentów w imieniu Kupującego. Brak legitymowania się przez taką osobę pisemnym upoważnieniem Kupującego uzasadnia odmowę Sprzedającego wydania zamówionego towaru z winy Kupującego.

5.4. Przechowywanie towaru zamówionego i nieodebranego przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą lub osobę, o której mowa w pkt. 5.3, powyżej 14 dni od dnia określonego przez Sprzedającego w informacji o terminie realizacji zamówienia przekazanej Przedsiębiorcy, jest płatne. Po przekroczeniu tego terminu zostaje naliczona opłata za składowanie. Ustala się ją na kwotę 1 % wartości towaru netto za każdy dzień składowania, nie mniej jednak niż 3 złote netto dziennie. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez Przedsiębiorcę w ciągu 90 dni od terminu realizacji zamówienia, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z winy Przedsiębiorcy, a towar pozostaje własnością Sprzedającego. W takim wypadku Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości ceny sprzedaży netto nieodebranego towaru. Na wyraźne życzenie Przedsiębiorcy, celem uniknięcia skutku rozwiązania umowy, istnieje możliwość zawarcia ze Sprzedającym odrębnej umowy odpłatnego przechowania towaru.

5.5. Sprzedający, na wyraźne życzenie Kupującego, może skalkulować w cenie sprzedaży towaru koszt jego dostarczenia Kupującemu przy użyciu własnego transportu Sprzedającego. Warunki sprzedaży towaru wraz z transportem własnym Sprzedającego muszą zostać indywidualnie uzgodnione przez Strony na etapie składania zamówienia.

5.6. Przy osobistym odbiorze towaru w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego, osoba odbierająca winna dokonać sprawdzenia ilości i zgodności asortymentu wydawanych towarów ze złożonym zamówieniem. Podpisanie dokumentu wydania (WZ) oznacza potwierdzenie ilości i zgodności asortymentu odebranych towarów ze złożonym zamówieniem.

5.7. W przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Kupujący winien dokonać sprawdzenia ilości i zgodności towarów ze złożonym zamówieniem w momencie dostarczenia produktów przez kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, lub otrzymania uszkodzonej przesyłki, Kupujący powinien spisać, w obecności kuriera, protokół rozbieżności lub/i uszkodzenia przesyłki. Spisany protokół Kupujący winien niezwłocznie przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  systemy.grzejne@elektrotermia.com.pl. Protokół dokumentujący okoliczności zaistniałego zdarzenia, ułatwi rozpatrzenie przez Sprzedającego reklamacji zgłoszonej przez Kupującego z tego tytułu.

    5.8. Zapisy pkt.5 dotyczą odpowiednio odbioru wykonania usług.

6.GWARANCJE I TRYB REKLAMACJI

6.1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na okres jednego roku, licząc od dnia sprzedaży towaru lub usługi, lub na okres uzgodniony i potwierdzony pisemnie z Kupującym, określony w szczegółowych Warunkach Gwarancji, na zasadach zawartych w Karcie Gwarancyjnej konkretnego towaru i/lub w umowie z Kupującym.

6.2. Niniejsze postanowienia dotyczące gwarancji mają zastosowanie na terenie Unii Europejskiej, chyba że ze względu na okoliczności Sprzedający określi w szczegółowych Warunkach Gwarancji w Karcie Gwarancyjnej i/lub w umowie z Kupującym inny terytorialny zasięg udzielonej ochrony gwarancyjnej.

6.3. Jeśli w Warunkach Gwarancji w Karcie Gwarancyjnej i/lub w umowie z Kupującym nie jest ustalone inaczej, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji co do jakości zobowiązany jest do naprawy sprzedanej rzeczy i usunięcia wady fizycznej a także do wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy naprawa i usuniecie wady okazały się bezskuteczne. Kupujący uprawniony z gwarancji traci prawo do powoływania się na brak zgodności sprzedanej rzeczy z umową jeżeli nie zawiadomi o nim Sprzedającego najpóźniej w ciągu 1 roku od daty, w której rzecz została Kupującemu wydana.

6.4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze lub w niezgodnym z umową wykonaniu usługi. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe wartości sprzedanego towaru lub usługi.

6.5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne (zarówno z tytułu gwarancji jak i rękojmi) Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej (wzór do wydruku w załączeniu do OWS w zakładce WARUNKI SPRZEDAŻY na stronie internetowej Sprzedającego), za którą uznaje się również zgłoszenie dokonane na formularzu reklamacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.elektrotermia.com.pl lub w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedającego.

6.6. Reklamacje należy przesłać na adres  (ul. Fabryczna 10, 32-004 Niepołomice), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza) na adres: systemy.grzejne@elektrotermia.com.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać m.in. wskazanie rodzaju i ilości reklamowanej rzeczy, numer dokumentu, który opisuje dostawę – tj. numer faktury VAT i dokumentu WZ, jeśli był wydany, lub oznaczenie protokołu odbioru, oraz opis występujących usterek/wad. Do reklamacji należy dołączyć kopię Karty Gwarancyjnej towaru w przypadku, gdy była Kupującemu wydana.

6.7. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Stosowne powiadomienie, zawierające informację o uwzględnieniu reklamacji, dalszym sposobie jej załatwienia, lub o przyczynach odmowy uznania reklamacji, zostanie przekazane Kupującemu faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku Konsumentów listownie.

6.8.Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a)uszkodzeń powstałych w następstwie niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją eksploatacji, w tym wadliwej instalacji, nieodpowiedniej konserwacji i korzystania z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

b)uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem;

c)uszkodzeń mechanicznych i chemicznych;

d)czynności instalacyjnych, sprawdzających, konserwacyjnych itp., przewidzianych w instrukcji obsługi;

e)uszkodzeń będących następstwem dokonania w okresie gwarancji naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych sprzedanej rzeczy przez osoby nieuprawnione przez Sprzedającego;

f)uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, w tym wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej itp.,

oraz innych przypadków, dotyczących sprzedanej rzeczy, jeśli takie inne przypadki wymienione są w szczegółowych Warunkach Gwarancji, w Karcie Gwarancyjnej konkretnego towaru i/lub w umowie z Kupującym.

6.9.Dokonanie w okresie gwarancji naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych sprzedanej rzeczy przez osoby nieuprawnione przez Sprzedającego, skutkuje utratą przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji, udzielonej przez Sprzedającego.

6.10.Sprzedający wykona naprawę gwarancyjną bezzwłocznie po przekazaniu Kupującemu  powiadomienia o uznaniu reklamacji, ale nie później niż w terminie 30 dni od przekazania powiadomienia, bądź też w terminie dłuższym, uzgodnionym z Kupującym w związku ze specyficznymi uwarunkowaniami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w razie niedotrzymania terminu usunięcia wady, uzgodnionego z Kupującym lub wskazanego w powiadomieniu skierowanym do Kupującego, jeśli zwłoka w tym zakresie spowodowana jest działaniem Siły Wyższej, czyli zewnętrznym zdarzeniem o charakterze nadzwyczajnym, któremu Sprzedający nie jest w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie ma wpływu, co obejmuje między innymi klęski żywiołowe, spory zbiorowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne.

6.11. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji reklamując zakupiony sprzęt o wadze do 10 kilogramów, nie zainstalowany na stałe, Kupujący dostarcza go osobiście Sprzedającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi, świadczącemu usługi gwarancyjne. Reklamowane towary winny być dostarczone do serwisu Sprzedającego czyste.

6.12. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji koszty związane z demontażem reklamowanych rzeczy i ich transportem do miejsca świadczenia usług gwarancyjnych opłaca Kupujący. Kupującemu, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, Sprzedający zwróci takie uzasadnione koszty dostarczenia rzeczy do miejsca świadczenia usług gwarancyjnych, chyba że z okoliczności lub z zapisów w Warunkach Gwarancji w Karcie Gwarancyjnej i/lub w umowie z Kupującym wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.13. Kupujący ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem reklamowanej rzeczy niewłaściwie zabezpieczonej przez Kupującego na czas transportu do miejsca świadczenia usług gwarancyjnych. Bezwzględnie za właściwe zabezpieczenie będzie w szczególności uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi trwałymi blokadami (zabezpieczeniami) istniejącymi w chwili odebrania zakupionej rzeczy przez Kupującego od Sprzedawcy.

6.14. W przypadku, gdy żądanie naprawy jako gwarancyjnej w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady i gdzie ze względu na okoliczności taka wada powinna być usunięta,  okazało się nieuzasadnione, w szczególności z przyczyn wymienionych w pkt.6.8., Kupujący, który w takim przypadku nie jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji, poniesie koszty dojazdu pracowników serwisu Sprzedającego i ewentualnych napraw.

    6.15. Kupujący winien wskazać sposób odbioru towaru po naprawie (osobiście lub wysyłkowo).

    6.16. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu naprawy i możliwym

    terminie odbioru towaru po naprawie. Dotychczasowy termin obowiązywania gwarancji zostanie

    przedłużony o okres od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego do wskazanego wyżej przez

    Sprzedającego możliwego dnia odbioru naprawionej rzeczy.

6.17. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji koszty wykazane w pkt. 6.12 i dotyczące pkt. 6.15 zostaną zwrócone Kupującemu, będącemu Konsumentem, po zrealizowaniu zgłoszenia reklamacyjnego. Konsument ma uprawnienie do żądania zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z czynnościami wskazanymi w pkt. 6.12 i 6.15, co nastąpi po zrealizowaniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.

6.18. W przypadku wyboru przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą, opcji z wysyłką towaru po naprawie, Sprzedający prześle naprawiony towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej, z której usług korzysta Sprzedający, na koszt Przedsiębiorcy.

6.19. W przypadku nieodebrania naprawionego towaru przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą, w ciągu 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez Sprzedającego, towar uznaje się za porzucony przez Przedsiębiorcę i staje się on własnością Sprzedawcy, chyba, że zwłoka w tym zakresie spowodowana jest działaniem Siły Wyższej, takiej, jak zdefiniowana w pkt. 6.10 niniejszych OWS, któremu to zdarzeniu Kupujący nie jest w stanie zapobiec i na które nie ma wpływu.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TRANSAKCJACH Z KONSUMENTAMI

7.1 Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. nr 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu towaru. Informacje zawierające pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są załącznikami do niniejszego Regulaminu.

7.2 Oprócz przypadku wskazanego w pkt. 2.13 niniejszego Regulaminu, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów wskazanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r., poz. 827 (tj. umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), w szczególności w przypadku:

– w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.3 Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez Konsumenta stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane żeby Konsument podał przyczynę odstąpienia.

7.4 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest także na stronie www.elektrotermia.com.pl i stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Konsument ma prawo dokonać złożenia oświadczenia o odstąpieniu w innej formie niż przy użyciu wzoru.

7.5 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, zawierające pouczenia o prawie odstąpienia, dostępne są na stronie www.elektrotermia.com.pl i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.7 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

7.9 Konsument jest proszony o dokonywanie zwrotów towarów w miarę możliwości kompletnych tj. zawierających wszystkie elementy towaru wraz z załączonymi do towaru instrukcjami i kartą gwarancyjną, a także w oryginalnych opakowaniach producenta. Konsument proszony jest o opakowanie zwracanego towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i dołączenie do przesyłki posiadanego dowodu zakupu towaru.

7.10  Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny towaru i kosztów wysyłki towaru do Konsumenta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub zgodę na dokonanie zwrotu przekazem pocztowym. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta jak długo ten nie dokona zwrotu towaru lub nie prześle Sprzedającemu potwierdzenia, że nadał taki zwrot. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt wysyłki zwrotnej). W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, przesyłka zostanie ponownie wysłana do Konsumenta na jego koszt.

 1. WYŁĄCZENIA

8.1 Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi sprzedanej rzeczy, co oznacza że nie znajdują zastosowania do transakcji z Przedsiębiorcami postanowienia Działu II tytułu XI Kodeksu cywilnego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Do spraw nieuregulowanych w OWS stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego i obowiązujące w Polsce unormowania prawne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku w jakim OWS odwołuje się do sprzedaży z Konsumentem również zapisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827). Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym i Sprzedającym będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Polsce, właściwy dla lokalizacji Sprzedającego.

9.2 Zapisy OWS zostały stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku zawierania umowy z Konsumentem z uwzględnieniem szczególnych uprawnień Konsumentów wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827). i w żadnym zakresie zapisy OWS nie mają na celu ograniczenia ustawowych uprawnień Konsumentów. W razie zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych poszczególnych zapisów OWS w przypadku sprzedaży towarów Konsumentom należy je interpretować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza z wyżej wymienioną ustawą.

9.3 Sprzedający jest administratorem danych kupującego. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i z Polityką Prywatności dostępną na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich uaktualnienia, uzupełnienia oraz wniesienia żądania ich usunięcia bądź zaprzestania lub ograniczenia wykorzystywania, a także żądania przeniesienia danych do innego administratora.

9.4 Sprzedający przestrzega zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym przewidziane w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., przestrzega normy etyczne i zawodowe przedsiębiorców, które są stosowane powszechnie w stosunkach danego rodzaju, jednak nie uczestniczy w zrzeszeniach, które nakładałyby na niego obowiązek przestrzegania sformalizowanego Kodeksu dobrych praktyk.

9.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień OWS w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Sprzedającego. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w OWS poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie grzalki-elektrotermia.pl . Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian OWS będą realizowane według dotychczasowych postanowień OWS2

Skip to content